Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok

1.1.1 Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a vzťahuje sa na tovar zakúpený kupujúcimi (ďalej len „Kupujúci“) v internetovom obchode Queens prevádzkovanom prostredníctvom webových stránok www.queens.sk (ďalej len „Internetový obchod Queens“). Predávajúcim tovaru, na ktorý sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok, je spoločnosť Queens Store s.r.o., so sídlom Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, ČR, identifikačné číslo (IČO): 06551203, DIČ: CZ06551203, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. C 72332 (ďalej len „Predávajúci“). Reklamačný poriadok vysvetľuje obsah, rozsah, podmienky a trvanie zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Internetovom obchode Queens vrátane podmienok uplatnenia a vybavenia reklamácií.

1.1.2 Reklamačný poriadok je určený Kupujúcim – spotrebiteľom, t.j. fyzickým osobám, ktoré si v internetovom obchode Queens zakúpia tovar (ďalej iba „Tovar") a pri kúpe Tovaru nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Každý Kupujúci (vrátane Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi) je pri uplatnení reklamácie Tovaru povinný postupovať podľa čl. 3 Reklamačného poriadku; tým nie sú dotknuté ďalšie povinnosti pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady, ktoré Kupujúcemu vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Výlučne na Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa potom vzťahuje článok 2.5 tohto Reklamačného poriadku.

1.1.3 Tovarom sa rozumie vec zakúpená v Internetovom obchode Queens, pričom hlavné vlastnosti Tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách v popise Tovaru.

2. Aké máte práva v prípade vád tovaru

2.1 Čo je to vada Tovaru

2.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal, má Tovar vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že Tovar nemá právne vady.

2.1.2 Za vadu Tovaru sa považuje dodanie Tovaru, ktorý nemá ktorúkoľvek z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia veci, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak.

2.2 Kedy Kupujúci nemá nároky z vád Tovaru

2.2.1 Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  1. za vady Tovaru predávaného za nižšiu cenu, pre ktoré bola nižšia cenatohto Tovaru dohodnutá,
  2. za vady vzniknuté použitím alebo opotrebovaním Tovaru pri použitomTovare,
  3. za zmenu vlastností Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej dobyv dôsledku opotrebovania Tovaru, nesprávneho používania alebo používaniav rozpore s účelom, na ktorý je daný Tovar určený, nevhodnej čizanedbanej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany Kupujúceho,
  4. za vady, ktoré boli po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy anáhodného zhoršenia Tovaru na Kupujúceho spôsobené vonkajšímiudalosťami alebo konaním či opomenutím osôb odlišných odPredávajúceho.

2.3 Na čo má Kupujúci – spotrebiteľ nárok v prípade vadného Tovaru

2.3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

2.3.2 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za Tovar bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.3.3 Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má Kupujúci právo požadovať

2.3.3.1 buď výmenu Tovaru za tovar bezchybný alebo 2.3.3.2 môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.3.4 Ak ide o vady neodstrániteľné, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia Tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho užívania.

2.3.5 Kupujúci má práva uvedené v bode 2.3.3.1 alebo 2.3.3.2 aj v prípade, ak

2.3.5.1 ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, 2.3.5.2 vybavenie reklamácie nebolo vykonané v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.4 Lehota na uplatnenie nároku z vadného Tovaru pre Kupujúceho – spotrebiteľa

2.4.1 Kupujúci je povinný práva zo zodpovednosti za vady uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu, ktorá sa vyskytne na Tovare v záručnej dobe, ktorá je 24 (dvadsať štyri) mesiacov od jeho prevzatia. To platí aj v prípade, že Kupujúci nedostal žiadny záručný list alebo iné vyhlásenie.

2.4.2 Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky podľa čl. 2.4.1. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. Osobitná záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť Tovaru. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

2.4.3 Ak určuje Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke podľa čl. 2.4.2 rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia, ibaže by si inú záručnú dobu Predávajúci a Kupujúci výslovne dojednali. Ani dojednania o kratšej záručnej dobe však nič nemenia na tom, že Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v dobe podľa čl. 2.4.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa k nemu).

2.4.4 Rovnaké účinky ako výslovné vyhlásenie o záruke podľa čl.2.4.2 má aj vyznačenie záručnej doby dlhšej ako 24 mesiacov na predanom Tovare, na jeho obale, návode pripojenému k Tovaru alebo v reklame alebo ustanovenie dlhšej záručnej doby v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.4.5 Ak sa vybaví reklamácia opravou Tovaru, predlžuje sa záručná doba o čas od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je Kupujúci povinný opravený Tovar prevziať. Ak je reklamácia vyriešená výmenou vadného Tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia Tovaru.

2.5 Práva z vadného plnenia Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

2.5.1 V prípade Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a právny vzťah založený kúpnou zmluvou má povahu obchodného záväzkovo právneho vzťahu, sa práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane zodpovednosti za vady Predávajúceho, spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

3. Ako reklamovať vadný Tovar

3.1 Reklamácia (oznámenia) vád Tovaru

3.1.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady Tovaru v prevádzkach predávajúceho uvedených v čl. 4 Reklamačného poriadku alebo na tam uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený pre opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

3.1.2 Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar zaslať späť Predávajúcemu, popr. inému podnikateľovi určenému k oprave, spoločne s reklamáciou, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po tom, čo odošle reklamáciu. Doba, počas ktorej sa Kupujúci nachádza v omeškaní s odoslaním Tovaru Predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa čl.3.4.1.

3.1.3 Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k ďalšiemu poškodeniu Tovaru a prípadne Tovar označiť podľa jeho povahy (krehké, atď.). Nebezpečenstvo škody na veci nesie až do jej doručenia Predávajúcemu Kupujúci.

3.1.4 Ak vykazuje Tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy zjavné nedostatky (napríklad porušený transportný obal) už pri preberaní Tovaru, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Ten má povinnosť nedostatky odstrániť a Tovar Kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom možnom termíne.

3.1.5 Pri reklamácii Tovaru v Internetovom obchode Queens je Kupujúci povinný v reklamácii uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko a e-mailovú adresu zadanú pri objednávaní Tovaru, prípadne k reklamácii priložiť doklad o kúpe Tovaru vydaný Predávajúcim, ktorý obsahuje tieto údaje. Doklad o kúpe je možné stiahnuť po prihlásení sa do svojho účtu v Internetovom obchode Queens. Bez uvedenia požadovaných údajov alebo predloženia dokladu o kúpe nemusí byť Tovar k reklamácii prijatý.

3.2 Postup pri uplatnení nároku na bezplatné odstránenie vady Tovaru

3.2.1 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

3.3. Vybavenie reklamácie Predávajúcim

3.3.1 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.3.2 O výsledku vybavenia reklamácie Kupujúceho – spotrebiteľa je Predávajúci povinný spísať v zmysle § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:

  1. dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia vytknutia vád);
  2. dôvody reklamácie;
  3. spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom;
  4. výsledok prehliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo jehozmluvným partnerom (výrobcom alebo distribútorom Tovaru);
  5. zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (opravy alebo výmenyTovaru);
  6. zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamačný protokol je predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu písomne na jeho adresu, uvedenú v oznámení reklamovaných chýb. Predávajúci sa s Kupujúcim môže dohodnúť na zaslaní reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

3.3.3 Povinnosť spísať reklamačný protokol sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

3.3.4 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný Tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavení, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne Kupujúci reklamovaný Tovar v uvedenej lehote, vzniká Predávajúcemu nárok na skladné a prípadne aj nárok na svojpomocný predaj za podmienok uvedených v obchodných podmienkach Internetového obchodu Queens.sk.

4. Adresy Predávajúceho

4.1 poštová adresa pre reklamácie pre českých a zahraničných zákazníkov (Kupujúcich):
Queens store, s.r.o.
U Tabulky 3020
Hala X
193 00
Praha 20
Česká republika

4.2 poštová adresa pre reklamácie pre slovenských zákazníkov (Kupujúcich):
Odošli balíček zadarmo cez Zásilkovňu – nahlás kód 94292445. Naj­bližšie pobočku nájdeš na www.zasilkovna.cz/pobocky.

5. Alternatívne riešenie sporov

5.1 Podľa § 3 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo obrátiť sa za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa tohto zákona.

5.2 V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

6. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný a nadobúda účinnosť 2. 7. 2018.

Na stiahnutie: Formulár pre uplatnenie reklamácie Queens.sk (PDF)