Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

 1. V súlade s časťou štvrtou, hlavou I., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen také NOZ), oznamuje predávajúci spotrebiteľom pred uzatvorením zmluvy nasledujúce údaje: 

 2. Doručovacia adresa pre uplatnenie chýb tovaru a zaslanie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní obchodu predávajúceho je adresa U tabuľky, hala X, 193 00, Praha 20. Právne účinky uplatnenia chýb tovaru zostávajú zachované aj v prípade doručenia na fakturačnú adresu. Fakturačná adresa predávajúceho je zhodná s adresou sídla spoločnosti uvedená v záhlaví týchto obchodných podmienok. Reklamačný formulár je na stiahnutie TU.

 3. Predávajúci odovzdáva tovar kupujúcemu v akosti, ktorú anticipuje ust. § 2161 NOZ, teda že

  1. tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúci dojednali, a ak chýba  dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a jeho propagáciu;

  2. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa;

  3. tovar je vec v zodpovedajúcom množstve;

  4. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá týmto požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. 

 2. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

 3. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 4. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 5. Ak nie je výslovne u daného tovaru uvedené inak, kupujúci je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. 

 6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak: 

  1. vada bola na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu bola dojednaná zľava z kúpnej ceny;

  2. ide o použitý tovar a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim;

  3. vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti);

  4. vada bola spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením;

  5. vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare vystavenom podmienkam - zvýšenou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi - nezodpovedajúcim bežnému užívaniu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť nemožno v takom prípade považovať za chybu a ani ju ako takú reklamovať. 

 2. Predávajúci tiež spotrebiteľom oznamuje nasledujúce informácie pred tým, ako sa uzavrie kúpna zmluva prostriedkami na diaľku:

  1. Náklady na komunikáciu na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú spotrebiteľovi účtuje jeho operátor / prevádzkovateľ služby; spotrebiteľ nie je s predávajúcim nútený komunikovať na linkách spoplatnených v prospech predávajúceho.

  2. Predávajúci požaduje plnú úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru. Platby prebiehajú buď bankovým prevodom, dobierkou pri odovzdaní tovaru, platbou platobnou kartou cez internet, alebo inými spôsobmi uvedenými v dokumente "Platba a doprava". Pri osobnom odbere v prevádzke si spotrebiteľ hradí cestu na prevádzku a späť. Pri doručovaní prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb sa ceny za doručenie riadia podľa sadzobníka uvedeného v dokumente "Platba a doprava". 

  3. Pri tovare upravovaného na želanie zákazníka je požadovaná záloha vo výške 30 % z koncovej ceny tovaru, od zmluvy na tovaru upraveného na želanie spotrebiteľa nemožno odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote podľa článku VI.3. alebo VI.4.

  4. Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom sú opakované plnenia, ani zmluvy na dobu neurčitú. V prípade, že takúto zmluvu sprostredkuje, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, informuje poskytovateľ opakovaného plnenia, vrátane údajov o cene alebo spôsobe jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná, ďalej údajov o daniach, poplatkoch a nákladoch na dodanie tovaru či služby.

  5. všetky ceny tovarov a služieb sú vo webovom rozhraní obchodu uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ceny na dopravu sú uvedené v dokumente "Platba a doprava";

  6. spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť (ak nie je ďalej uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o:

   1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

   2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru;

   3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na doručovaciu adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu: [email protected]

 

  1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o: 

   1. poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predajca pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;

   2. dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predajcu a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

   3. dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

   4. dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, na tovary vyrábané na prianie zákazníka odlišné od štandardnej konfekcie;

   5. tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

   6. dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal

   7. dodávke novín, periodík alebo časopisov

   8. doprave, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne

 

  1. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý dostal.

  2. Pri odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní (článok VI.3. Obchodných podmienok) by mal byť vrátený tovar nenosený, nepoškodený, a pokiaľ možno zabalený v originálnom obale, vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou.

Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať tak, 

Ak nedodrží spotrebiteľ stanovené hygienické podmienky, pôjde o tovar, ktorý nemožno na základe smernice 97/7 / ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvu na diaľku pre svoj charakter vrátiť.

Nároky predávajúceho sú v takomto prípade nasledujúce:

stav tovaru

nárok predávajúceho

chýbajúci originálny obal (krabica) 

paušálna náhrada vo výške 10 - 50%

značne poškodený originálny obal (krabica) 

paušálna náhrada vo výške 10 - 50%

znečistený tovar

podľa druhu znečistenia - náhrada podľa cenníka čistenia zníženého o 20 - 35%

chýbajúca dokumentácia

paušálna náhrada vo výške 2 €

chýbajúce príslušenstvo 

obvyklá cena príslušenstva

 

Iné, vyššie nešpecifikované, vrátené stavy tovaru sú vždy individuálne posúdené a skutočné vynaložené náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu budú spotrebiteľovi písomne ​​oznámené. 

O vyššie uvedené nároky je predávajúci oprávnený spotrebiteľovi znížiť sumu vrátenej výšky kúpnej ceny za tovar.

Predávajúci má v prípade nedodržania podmienok stavu vráteného tovaru, pri odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní, nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. 

  1. Pri zmluvnej možnosti odstúpenia od zmluvy (článok VI.4. Obchodných podmienok) musí byť vrátený tovar nenosený, nepoškodený, a zabalený v originálnom obale, vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou.

Predávajúci má v prípade nedodržania podmienok stavu vráteného tovaru pri tomto zmluvnom odstúpení od zmluvy právo odstúpenia od kúpnej zmluvy odmietnuť a zaslať spotrebiteľovi vrátený tovar späť. 

  1. zmluva je uzatváraná zásadne v slovenskom jazyku, po dokončení obchodného prípadu predávajúci dáta o nej archivuje. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov odo dňa jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. 

V prípade nevybavenia sťažnosti je spotrebiteľ oprávnený obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Podrobnosti nájdu spotrebitelia napr. Na internetových stránkach https://www.coi.cz/informace-o-adr, mimosúdnym riešením sporov sa zaoberajú tiež mediátori, nezávislí sprostredkovatelia komunikácie medzi stranami konfliktu. Ich zoznam je uvedený na www.justice.cz, kde možno vo vyhľadávači zadať zameranie na spotrebiteľské spory. Podmienky si mediátori stanovujú individuálne.